مولفه جمعیت یکی از مولفه های مهم اجتماعی و توسعه ای برای هر کشوری محسوب می شود. در سال 1355 جمعیت استان زنجان به میزان 584 هزار و 570 نفر بوده است. روند جمعیتی استان زنجان بعد از سال 55 روند مثبتی داشته و در سال 92 به میزان یک میلیون و 15 هزار و 734 نفر رسیده است. جمعیت استان زنجان مطابق با سرشماری سال 95 به میزان یک میلیون و 57 هزار و 461 نفر رسیده است.

جمعیت استان با 1.49 درصد متوسط رشد سالانه همراه بوده است.  متوسط نرخ رشد جمعیت استان زنجان در سال 1355 به میزان 2.27 درصد بوده که این میزان در سال 92 به 1.04 درصد رسیده است. متوسط نرخ رشد جمعیت استان در سال 95 مطابق با برآورد صورت گرفته به 81 صدم درصد رسیده است.

جمعیت مردان در استان زنجان طی سال 1355 به میزان 300 هزار و 970 نفر برآورد شده است. جمعیت مردان استان در سال 92 به میزان 509 هزار و 192 نفر رسیده که این تعداد در سال 95 مطابق با سرشماری عمومی نفوس و مسکن به 534 هزار و 849 نفر رسیده است.

جمعیت زنان در استان زنجان طی سال 1355 به میزان 283 هزار و 600 نفر برآورد شده است. جمعیت زنان استان زنجان در سال 92 به میزان 506 هزار و 542 نفر رسیده که این تعداد در سال 95 مطابق با سرشماری عمومی نفوس و مسکن به 522 هزار و 612 نفر رسیده است.

جمعیت مناطق شهری استان زنجان در سال 1355 به میزان 168 هزار و 234 نفر بوده که در سال 92 به میزان 634 هزار و 809 نفر رسیده است. جمعیت مناطق شهری استان در سال 95 به میزان 711 هزار و 177 نفر شده است.

نرخ شهرنشینی در  استان زنجان در سال 1355 به میزان 28.8 درصد بوده که در سال 92 به میزان 63.4 درصد  رسیده است. رشد نرخ شهرنشینی طی این مدت بیش از 35 درصد بوده است.  نرخ شهرنشینی در  استان زنجان در سال 95 به میزان 67.3 درصد رسیده که گویای رشد چشم گیر شهرنشینی در استان زنجان است.

جمعیت نقاط شهری استان براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن با 3.67 درصد متوسط رشد سالانه از 168 هزار و 243 نفر در سال 1355 به  هزار و 711177 نفر در سال 1395 رسیده ‌است.

جمعیت مناطق روستایی در سال 55 به میزان 416 هزار و 336 نفر بوده است. این میزان در سال 92 به 380 هزار و 925 نفر رسیده و در سال 95 نیز به 346 هزار و 284 نفر رسیده است.  جمعیت نقاط روستایی استان براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن با کاهش روبرو بوده‌ و با 46/0- درصد رشد سالانه از 416 هزار و 336 نفر در سال 1355 به 346 هزار و 284 نفر در سال 1395 رسیده‌است

 

 

تراکم نسبی جمعیت  26 نفر بر کیلومتر مربع در سال 1355 بوده است که به میزان 46 نفر بر کیلومتر مربع در سال 92 رسیده است. همچنین در سال 1395 نیز به 48 نفر بر کیلومتر مربع رسیده است.

تعداد شهر‌های دارای 100 هزار نفر و بیشتر استان زنجان در سال 1355 یک شهر بوده که تا سال 95 که آخرین اطلاعات در این حوزه گردآوری شده نیز یک شهر بوده است.

تعداد خانوار استان زنجان در سال 55 به میزان 115 هزار و 138 خانوار بوده که در سال 92 به 286 هزار و 252 خانوار رسیده است. تعداد خانوار استان در سال 95 به میزان 321 هزار و 983 برآورد شده است.

تعداد طلاق ثبت شده در سال 55 به تعداد 198 بوده که در سال 92 به یک هزار و 912 طلاق و در سال 95 به 2 هزار و 412 طلاق رسیده است.

تعداد ازدواج ثبت شده در سال 55 به تعداد 3 هزار و 374 بوده که در سال 92 به 13 هزار و 758  ازدواج و در سال 95 به 9 هزار و 615  ازدواج رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم