ردیفسمتنامنام خانوادگیآدرستلفنکفیل
۱سردفترخانم مریممیرمحمدرضائیزنجان خیابان امام خیابان فردوسی نبش پاساژ رضایی۳۳۳۲۴۱۰۴_
۲دفتریاراولآقای حسینمیرمحمدرضائیزنجان خیابان امام خیابان فردوسی نبش پاساژ رضایی_
۵سردفترآقای علیجعفریزنجان-خیابان ۱۷ شهریور نرسیده به سه راه امجدیه جنب بانک تجارت پلاک ۳۶۱۳۳۵۵۲۹۲۹_
۶دفتریاراولآقای حسینحیدرزادهزنجان-خیابان ۱۷ شهریور نرسیده به سه راه امجدیه جنب بانک تجارت پلاک ۳۶۱_
۱۰سردفترآقای رحیمنصیرپورزنجان-میدان ارک روبروی بیمارستان بهشتی ساختمان ارک۳۳۳۲۶۱۳۴_
۱۱دفتریاراولخانم مهینعمارلوزنجان-میدان ارک روبروی بیمارستان بهشتی ساختمان ارک_
۱۲دفتریاردومخانم مژگانسلیمیزنجان-میدان ارک روبروی بیمارستان بهشتی ساختمان ارک_
۱۹سردفترخانم شهلاترابی خمسزنجان-خیابان امام(ره) سبزه میدان خیابان طالقانی نرسیده به بیمه ایران پلاک۵۳۳۳۲۲۵۰۶_
۲۰دفتریاراولخانم پریوشاسماعیل مظفریزنجان-خیابان امام(ره) سبزه میدان خیابان طالقانی نرسیده به بیمه ایران پلاک۵_
۲۱دفتریاردومخانم بدر الضحیمومنی نیازنجان-خیابان امام(ره) سبزه میدان خیابان طالقانی نرسیده به بیمه ایران پلاک۵
۲۷سردفترآقای نصرالهنیکخواه بهرامیزنجان-خیابان امام(ره)ابتدای کوچه فصاحتی پلاک۲۲۳۳۳۳۰۰۲۷_
۲۹سردفترخانم فریبامرتضویزنجان-فلکه قائم کوچمشکی نبش کوچه مخبری پلاک۶۰۵۳۳۴۴۴۰۳۵_
۳۰دفتریاراولآقای سید ناصرمرتضویزنجان-فلکه قائم کوچمشکی نبش کوچه مخبری پلاک۶۰۵_
۳۱سردفترآقای مسلمرمضان زادهزنجان- سردفتر به حومه چهار دونگه تهران  منتقل شده است_سردفتر۳۳کفیل دفترخانه
۳۵سردفترآقای شکرالهنصیریزنجان-خیابان امام(ره)اول خیابان فرودگاه پلاک۴۱۳۳۵۴۱۴۶۲_
۳۶دفتریاراولآقای حسننصیریزنجان-خیابان امام(ره)اول خیابان فرودگاه پلاک۴۱_
۳۷سردفترآقای نادرسعیدیزنجان -برابرحکم صادره دفترخانه تعطیل می باشد_سردفتر۶۹ کفیل دفترخانه
۳۸دفتریاراولخانم پونهقاسمیزنجان -برابرحکم صادره دفترخانه تعطیل می باشدکفیل دفتریار ۵۰
۴۵سردفترآقای سیدمسعودغفاریزنجان-خیابان بعثت(سرچاه)روبروی تعاون روستائی پلاک۲۷۰۳۳۴۵۶۹۷۶_
۴۶دفتریاراولاآقای محمد صادقپارسازنجان-خیابان بعثت(سرچاه)روبروی تعاون روستائی پلاک۲۷۰_
۴۷دفتریاردومخانم سیده مریمغفاریزنجان-خیابان بعثت(سرچاه)روبروی تعاون روستائی پلاک۲۷۰_
۵۹سردفترآقای سعیدنصیریزنجان خیابان جمهوری اسلامی چهارراه ترانس کوچه شهیدسلطان محمدی جنب بانک ملت پلاک ۱۷۳۳۴۵۴۹۹۹_
۶۰دفتریاراولآقای مسعودعینیزنجان خیابان جمهوری اسلامی چهارراه ترانس کوچه شهیدسلطان محمدی جنب بانک ملت پلاک ۱۷_
۶۱سردفترآقای حمیدرضا صدرزنجان-اسلام آبادخیابان شهیدآیت اله صدوقی جنوبی پلاک ۱۰۳۳۳۵۶۲۵۳۵_
۶۲دفتریاراولعبدالرضاصدرزنجان-اسلام آبادخیابان شهیدآیت اله صدوقی جنوبی پلاک ۱۰۳۳۳۴۵۸۷۹۹_
۶۵سردفترآقای ابوالحسنمحمدیزنجان-خیابان امام(ره)نرسیده به میدان عقاب ساختمان ممتازطبقه اول واحد۱۰۳۳۳۳۲۵۵۶۳سردفترکفیل دفترخانه۱۷
۶۷سردفتراقای سلمانولیزادهزنجان-خیابان جمهوری   میدان جمهوری ساختمان شمالی پلاک۱۰۳۳۴۶۷۹۸۹_
۶۸دفتریاراولخانم فریدهامیریزنجان-خیابان جمهوری   میدان جمهوری ساختمان شمالی پلاک۱۰_
۶۹سردفترخانم زهرهکبودوندسجاس-سردفتربه زنجان منتقل شده استسردفتر۲۷ کفیل دفترخانه
۷۱سردفترآقای حاجعلیقربانیزنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری کوچه دستوارپلاک۷۳۳۴۵۸۵۲۵
۷۲دفتریاراولفاطمهقربانیزنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری کوچه دستوارپلاک۷_
۷۳دفتریاردومخانم رقیهقربانیزنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری کوچه دستوارپلاک۷
۷۶سردفترآقای محمدبیگدلیزنجان-خیابان۱۷شهریورروبروی شهرداری منطقه۳ احیه۲پلاک۱/۶۸۳۳۵۳۷۵۷۳_
۷۷دفتریاراولخانم حسنیهبیگدلیزنجان-خیابان۱۷شهریورروبروی شهرداری منطقه۳ احیه۲پلاک۱/۶۸_
۸۰سردفترآقای علیآریا منشزنجان-خیابان۱۷شهریورروبروی بیمه خدمات درمانی پلاک۴۳۳۵۴۵۹۵۴_
۸۱دفتریاراولخانم زینبگلدوستزنجان-خیابان۱۷شهریورروبروی بیمه خدمات درمانی پلاک۴
۸۲سردفترخانم زهرهکبودوندزنجان-خیابان سعدی وسط کوچه زرنانی ساختمان زرتشت طبقه۳ واحد۳۰۷۳۳۳۳۹۹۳۰_
۸۳دفتریاراولخانم ناهیدکبودوندزنجان-خیابان سعدی وسط کوچه زرنانی ساختمان زرتشت طبقه۳ واحد۳۰۷_
۸۷سردفترآقای سید احمدحسینیزنجان-میدان ارک اول خیابان مدرس جاده همایون سابق پلاک ۳۴شرقی۳۳۵۵۷۳۸۰_
۸۸دفتریاراولخانم آزیتارحمانیزنجان-میدان ارک اول خیابان مدرس جاده همایون سابق پلاک ۳۴شرقی_
۸۹سردفترآقای جلیلگورانی میانجیزنجان-خیابان بعثت روبروی شرکت غله ساختمان اداری طبقه اول۳۳۳۶۳۳۲۸_
۹۰دفتریاراولخانم سیده الهامقریشیزنجان-خیابان بعثت روبروی شرکت غله ساختمان اداری طبقه اول_
۹۷سردفترآقای نادرصبوریزنجان-خیابان بعثت روبروی  کوچه انگورانی ساختمان۱۰طبقه۱واحد۲۳۳۳۳۰۹۲۶_
۹۸دفتریاراولآقای منصورصبوریزنجان-خیابان بعثت روبروی  کوچه انگورانی ساختمان۱۰طبقه۱واحد۲_
۱۰۱سردفترآقای محمدحیدریزنجان میدان آزادیر جنب بانک ملی ساختمان سروستان طبقه ۵ واحد ۱۴۳۳۳۳۲۰۳۱_
۱۰۵دفتریارآقای فخرالدینعباسیزنجان-اسلام آبادخیابان آیت اله صدوقی خیابان شهید رحمان امامی پلاک۶۳۳۵۶۵۵۳۸_
۱۰۶دفتریاراولخانم ثریااسدیزنجان-اسلام آبادخیابان آیت اله صدوقی خیابان شهید رحمان امامی پلاک۶_
۱۰۷سردفترخانم تبسمیار احمدیزنجان-میدان عقاب خ فدائیان اسلام(اول جاوید)نبش کوچه سیلاب پلاک۹۳۳۳۲۸۳۵۲_
۱۰۸دفتریاراولآقای ابوالفضلندرلوزنجان-میدان عقاب خ فدائیان اسلام(اول جاوید)نبش کوچه سیلاب پلاک۹دفتریارکفیل دفتریاردفتر۳۳و۱۷
۱۰۹سردفترآقای علی اصغرظهیریانزنجان-سعدی شمالی روبروی بیمارستان ارتش ساختمان سعید طبقه اول۳۳۵۶۵۹۵۵سردفترکفیل دفترخانه۸۰
۱۱۰دفتریاراولخانم مناظهیریانزنجان-سعدی شمالی روبروی بیمارستان ارتش ساختمان سعید طبقه اول۳۳۵۶۵۹۵۵
۱۱۱سردفترآقای محمد حسینحیدریزنجان-خیابان جمهوری روبروی مدرسه شهیدبشیری موسوی پلاک۳۰/۲۳۳۴۴۰۴۷۱سردفترکفیل دفترخانه۷۰
۱۱۲دفتریاراولخانم ناهیداسماعیلیزنجان-خیابان جمهوری روبروی مدرسه شهیدبشیری موسوی پلاک۳۰/۲_
۱۱۷سردفترمحسنبیگدلیزنجان سعدی شمالی روبروی خیابان بهار ساختمان نیکان طبقه دوم واحد سوم۳۳۵۴۴۶۴۸_
۱۱۸دفتریارشهرامبیگدلیزنجان سعدی شمالی روبروی خیابان بهار ساختمان نیکان طبقه دوم واحد سوم۳۳۵۴۴۶۴۸_
۱۱۹سردفترآقای فرهادنجفیزنجان-خ جاوید جنب مسجد غریبیه ساختمان شبنم۱۸طبقه اول واحد یک۳۳۳۲۵۰۸۳
۱۲۰دفتریاراولخانم فیروزهرمضانلوزنجان-خ جاوید جنب مسجد غریبیه ساختمان شبنم۱۸طبقه اول واحد یک_
۱۲۱سردفترآقای یحییبابائیزنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید) طبقه فوقانی نمایشگاه لاله پلاک۱۲۳۳۳۲۵۵۱۰_
۱۲۲دفتریاراولخانم اعظم اساداتغفاریزنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید) طبقه فوقانی نمایشگاه لاله پلاک۱۲_
۱۲۳دفتریار دومسالارنجفیزنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید) طبقه فوقانی نمایشگاه لاله پلاک۱۲
۱۲۶سردفترآقای محمدآذری فردزنجان-خیابان شهید مطهری روبروی خیابان درمانگاه نبش خیابان انقلاب اسلامی۳۳۵۶۵۱۶۱_
۱۲۷دفتریاراولخانم سمیهآذری فردزنجان-خیابان شهید مطهری روبروی خیابان درمانگاه نبش خیابان انقلاب اسلامی_
۱۲۸سردفترآقای صفررشیدیزنجان-سردفترازسمت سردفتری استعفاء داده است__
۱۲۹دفتریار__زنجان-سردفترازسمت سردفتری استعفاء داده است_
۱۳۲سردفترآقای امیرمهدیزادهزنجان-خیابان۱۷شهریور روبرویاستادیوم ورزشی۱۵خرداد پلاک۱۵۴۳۳۵۳۹۲۷۱_
۱۳۳دفتریاراولخانم لیلامهدی زادهزنجان-خیابان۱۷شهریور روبرویاستادیوم ورزشی۱۵خرداد پلاک۱۵۴_
۱۳۴سردفترآقای علیاصانلوزنجان- فلکه کوچه مشکی خیابان سرداران شهید ساختمان جاویدان طبقه اول واحد یک۳۳۴۴۲۱۰۳_
۱۳۵دفتریاراولخانم زهرااصانلوزنجان- فلکه کوچه مشکی خیابان سرداران شهید ساختمان جاویدان طبقه اول واحد یکدفتریار،  کفیل دفریار ۶۷
۱۳۶سردفترآقای محمداشتریزنجان- شهرک کارمندان فاز اول غربی پلاک ۱۱۹۲۳۳۴۶۸۴۸۸
۱۳۷دفتریار__زنجان- شهرک کارمندان فاز اول غربی پلاک ۱۱۹۲دفتریار۶۶ دفتریار کفیل
۱۴۰سردفترآقای ناصرالماسیزنجان – خیابان خرمشهر تقاطع شیلات بلوار شریعتی نبش خیابان دوم وسوم پلاک ۱-۳۳۷۸۴۲۱۰۳۳۷۷۵۰۳۱سردفتر کفیل دفترخانه ۲۰
۱۴۱دفتریاراولآقای محسنفتحعلی پورزنجان – خیابان خرمشهر تقاطع شیلات بلوار شریعتی نبش خیابان دوم وسوم پلاک ۱-۳۳۷۸۴۲۱۰
۱۴۲سردفترآقای طیبقنبریزنجان-سردفتر ار سمت سردفتر استعفاءداده است_سردفتر۵۵کفیل دفترخانه
۱۴۳دفتریار__زنجان-سردفتر ار سمت سردفتر استعفاءداده است_
۱۴۴سردفترآقای منصورالماسیزنجان-خیابان امام(ره)جنب هتل پارک پلاک۱۵۶طبقه اول۳۳۳۳۲۱۲۱_
۱۵۴سردفترآقای حسنطارمیزنجان-به علت عدم شروع به کارحکم سردفترلغوشده است__
۱۵۵دفتریار__زنجان-به علت عدم شروع به کارحکم سردفترلغوشده است_
۱۵۶سردفترآقای  داوداسلامیزنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید)روبروی مسجد غریبیه کوچه ۶متری صبا پلاک ۳۰۹۳۳۳۳۱۰۸۲_
۱۵۷دفتریاراولآقای مجتبیحاجی میرخمسهزنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید)روبروی مسجد غریبیه کوچه ۶متری صبا پلاک ۳۰۹_
۱۵۸دفتریار دوممحموداسلامیزنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید)روبروی مسجد غریبیه کوچه ۶متری صبا پلاک ۳۰۹
۱۵۹سردفترآقای محسننوابیزنجان-چهارراه امیرکبیر طبقه فوقانی بانک سپه۳۳۳۳۸۶۳۳_
۱۶۰دفتریاراولخانم سیده فاطمهاسماعیلی مظفریزنجان-چهارراه امیرکبیر طبقه فوقانی بانک سپه_
۱۶۳سردفترآقای حمیدانصاریزنجان-سردفترازسمت سردفتری اسعفاء داده است_سردفتر۵۴کفیل دفترخانه
۱۶۴دفتریار__زنجان-سردفترازسمت سردفتری اسعفاء داده است_
۱۶۵سردفترآقای محمودهاشمیزنجان-خیابان امام جهارراه امیرکبیرابتدای خ شهدا ساختمان صدر طبقه دوم واحد۱۳۳۳۵۶۴۹۸۹_
۱۶۶دفتریاراولآقای محمدکاظمعطائیانزنجان-خیابان امام جهارراه امیرکبیرابتدای خ شهدا ساختمان صدر طبقه دوم واحد۱۳_
۱۶۷سردفترآقای سیدرضاحسینی قیداریزنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری پلاک۲۸۴ساختمان آرین طبقه اول واحد۲۳۳۴۵۹۲۶۵_
۱۶۸دفتریاراولخانم سیده سمیهحسینی قیداریزنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری پلاک۲۸۴ساختمان آرین طبقه اول واحد۲_
۱۶۹دفتریار ومخانم سیده ثریاحسینی قیداریزنجان – انصاریه گلستان چهار وسط قطعه ۳۱۳۳۳۷۷۳۹۵۷
۱۷۲سردفترخانم شهلامهدیونزنجان- خیابان فرودگاه ساختمان تجاری ایرانمهر طبقه اول واحد۶۳۳۵۶۵۵۵۱_
۱۷۳دفتریاراولآقای رسولمهدیونزنجان- خیابان فرودگاه ساختمان تجاری ایرانمهر طبقه اول واحد۶_
۱۷۴سردفترخانم سارامحمدیزنجان بلوار آزادی جنب هتل پارک پلاک ۲۸۷۳۳۴۶۳۹۲۶_
۱۷۵دفتریاراولخانم لیدامحمدیزنجان بلوار آزادی جنب هتل پارک پلاک ۲۸۷_

One thought on “زنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *