لیست آزادگان تحت پوشش شهرستان  ابهر
ردیف کد ملی ایثارگر نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت تاریخ تولد نوع ایثار محل پرونده استان درصد کل مدت اسارت در قید حیات تاریخ فوت
1 4410382330 امیدعلی عزیزی گرزعلی مرد 1344/03/03 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 1,324 TRUE
2 4410612395 رجبعلی دودانگه نظرعلی مرد 1348/03/05 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 779 TRUE
3 4284190271 ابوالفضل یوسفی یگانه احداله مرد 1339/06/05 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 777 TRUE
4 4370192048 جواد اصغری قربانعلی مرد 1347/01/06 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 775 TRUE
5 4410114751 اکبر لایقی راد رمضانعلی مرد 1340/07/05 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 783 TRUE
6 4410617214 جعفر امیرتیموری محمد مرد 1342/08/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 1,426 TRUE
7 6159253344 حسین رضا آشوری افراسیاب مرد 1347/06/07 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 776 TRUE
8 4410600176 بهزاد کامیار اسداله مرد 1347/03/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 769 TRUE
9 4371119034 ابوطالب سهندی رمضان مرد 1348/04/08 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 775 TRUE
10 6159822667 جعفر محمدی محمد مرد 1347/05/05 آزاده ابهر زنجان 782 TRUE
11 4410915861 حیدر علیحیدری غلامرضا مرد 1345/09/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 780 TRUE
12 4410541455 حمید آقاعلی محمدعلی مرد 1346/04/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 779 TRUE
13 4410165550 حمداله کردلو ولی اله مرد 1347/04/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 785 TRUE
14 4410129521 حسین نقی لو محمد مرد 1345/11/15 جانباز، آزاده ابهر زنجان 45 1,578 TRUE
15 4410881191 حبیب حلوائی محمدرضا مرد 1331/04/20 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 1,427 TRUE
16 4410800442 جهانگیر ترکی عزیزاله مرد 1347/05/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 775 TRUE
17 6159333283 اسکندر ذوالقدر برات مرد 1347/03/04 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 777 TRUE
18 4410484291 اکبر عزیزخانی موسی مرد 1348/01/07 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 1,201 TRUE
19 6159534599 علی محمدی کبودچشمه قربانعلی مرد 1346/03/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 779 TRUE
20 6159823507 علی اکبر بهرامی هیدجی جهانگیر مرد 1347/03/07 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 784 TRUE
21 6159639161 علی اصغر عسکری اباذر مرد 1346/06/08 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 782 TRUE
22 4410622862 رجبعلی کاوندی علی اکبر مرد 1336/03/10 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 1,578 TRUE
23 4410913271 عبدالرضا اسمعیلی جماعت ولی اله مرد 1344/09/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 35 1,578 TRUE
24 4410320378 عباس مقدم فتح اله مرد 1347/02/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 10 270 TRUE
25 6159639080 صفت اله عسگری جهانگیر مرد 1346/06/08 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 776 TRUE
26 4370191981 شعبانعلی قاسمی علی مرد 1344/03/07 جانباز، آزاده ابهر زنجان 35 1,562 TRUE
27 4410230921 شعبان ربی محمد مرد 1340/03/04 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 2,367 TRUE
28 4410123361 سیدمهدی فتحی سیدشمس الدین مرد 1342/03/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 1,578 TRUE
29 4410920294 سیدکاظم حسینی آرا سیدکمال مرد 1347/04/20 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 775 TRUE
30 4410240048 رضا زینل خانی قنبرعلی مرد 1347/09/05 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 777 TRUE
31 4410461281 رضا امیدی عمران مرد 1346/04/15 جانباز، آزاده ابهر زنجان 35 747 TRUE
32 6159813234 رستمعلی جعفری محمدتقی مرد 1337/02/03 جانباز، آزاده ابهر زنجان 50 3,514 FALSE 1391/04/17
33 4410238515 رحیم صادقی حسین مرد 1346/12/02 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 774 TRUE
34 4390939734 رحمت اله حسن بیکی محمود مرد 1340/06/06 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 762 TRUE
35 4410220926 دوستعلی نوروزی عباس مرد 1330/12/02 شهید، جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 1,651 FALSE 1379/08/06
36 4410913166 داریوش صفائی اژدر مرد 1344/01/15 جانباز، آزاده ابهر زنجان 35 1,391 TRUE
37 4410800485 خسرو دودانگه احمد مرد 1347/05/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 775 TRUE
38 6159653245 جعفر صالحی عبداله مرد 1347/12/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 782 TRUE
39 6159480499 مرتضی سرداری رجبعلی مرد 1347/06/10 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 775 TRUE
40 6159818074 محمدعلی واعظی رحیم مرد 1341/04/20 جانباز، آزاده ابهر زنجان 50 3,053 TRUE
41 4411126818 محمدعلی عزیزخانی یونسعلی مرد 1346/01/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 774 TRUE
42 4410625179 محمدعلی انباری محمدعیسی مرد 1347/08/02 جانباز، آزاده ابهر زنجان 45 1,984 TRUE
43 4410912615 محمدرضا کاظمی عوض علی مرد 1344/05/03 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 1,578 TRUE
44 6159823371 محمدحسین عربلو مرادعلی مرد 1347/11/20 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 769 TRUE
45 4410918060 محمدحسین رحمانی زنجانی رسول مرد 1346/07/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 780 TRUE
46 6159575481 محمداسمعیل خلجی فیض اله مرد 1343/03/04 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 783 TRUE
47 4410152734 محمد ولی رحمن مرد 1347/12/25 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 776 TRUE
48 6159643691 محمد نقی لو محمدعلی مرد 1347/11/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 784 TRUE
49 6159545477 محمد مقدم محرمعلی مرد 1347/12/08 جانباز، آزاده ابهر زنجان 10 270 TRUE
50 6159432206 محمد معینی فضل اله مرد 1341/03/04 جانباز، آزاده ابهر زنجان 45 2,750 TRUE
51 4410920693 محمد پیرجانی کرم علی مرد 1347/01/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 783 TRUE
52 4410686453 محرمعلی یوسفی رمضانعلی مرد 1346/02/12 جانباز، آزاده ابهر زنجان 35 785 TRUE
53 4410144618 محرم دودانگه ستار مرد 1346/11/02 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 779 TRUE
54 6159188860 مجید شیروانی رحمن مرد 1347/05/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 769 TRUE
55 4410268902 قربانعلی کریمی عیوض مرد 1344/01/02 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 798 TRUE
56 6159346016 فرهاد بهمنی براتعلی مرد 1347/07/25 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 782 FALSE 1392/07/07
57 4390965107 فرضعلی خلجی محمدعلی مرد 1345/12/25 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 783 TRUE
58 4410661851 فرض اله شیخ محمدی فخرالدین مرد 1341/08/04 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 2,763 TRUE
59 4410134469 فرامرز حاجی خانی حمزه علی مرد 1347/11/14 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 783 TRUE
60 6159188496 غفار غنیمتی شکرعلی مرد 1347/05/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 777 TRUE
61 4370599989 عین اله احمدی فرضعلی مرد 1345/03/06 جانباز، آزاده ابهر زنجان 35 782 TRUE
62 0050815792 یوسف بهاردوست نوراله مرد 1347/11/08 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 784 TRUE
63 4410130498 مسعود عیوض محمدی نقی مرد 1346/11/10 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 799 TRUE
64 6159544594 علی مقدم صفرعلی مرد 1347/01/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 784 TRUE
65 6159430718 احمد رحمتی حسن مرد 1337/03/05 جانباز، آزاده ابهر زنجان 50 3,024 FALSE 1392/08/13
66 4323694407 یقین علی محمودی علی مرد 1346/02/10 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 775 TRUE
67 4410460331 یحیی اللهیاری بختیار مرد 1343/04/02 جانباز، آزاده ابهر زنجان 35 1,426 TRUE
68 4410130919 ولی اله کرمی احمدعلی مرد 1344/06/02 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 1,578 TRUE
69 6159190253 نوروز اکبری شکرعلی مرد 1347/10/05 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 778 TRUE
70 5389384954 نظام علی زمانی بوزندان قاسم مرد 1345/01/04 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 780 TRUE
71 6159480626 نبی اله مسیبی عمیدآبادی ابوالفضل مرد 1347/09/02 جانباز، آزاده ابهر زنجان 20 275 TRUE
72 6159816004 نبی اله محبی ولی اله مرد 1339/05/03 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 2,750 TRUE
73 4410132938 مهدی محمدی قربان مرد 1347/04/20 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 780 FALSE 1393/03/16
74 6159480863 موسی سرداری فتحعلی مرد 1347/06/02 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 783 TRUE
75 4410920936 منصور مقصودی رحمت اله مرد 1347/02/15 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 775 TRUE
76 6159508776 مظفر پناهیان رمضان مرد 1345/01/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 783 TRUE
77 0039285871 محمدرضا اردلانی هیدجی عزت اله مرد 1338/09/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 10 232 TRUE
78 4410914669 قربانعلی حاجی محمدی غیبعلی مرد 1345/03/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 35 1,578 TRUE
79 4410240129 فرشید داودی حسن مرد 1347/07/10 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 777 TRUE
80 4410104802 علی محمد نظری عمران مرد 1335/09/05 جانباز، آزاده ابهر زنجان 50 2,944 TRUE
81 4410130412 حمداله محمدبیگی رجب مرد 1346/02/05 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 775 TRUE
82 4410230522 احمد میرزاآقاخانی محرم مرد 1340/07/05 جانباز، آزاده ابهر زنجان 55 3,235 TRUE
83 4323687656 اسداله سخابخش قربت علی مرد 1343/04/03 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 771 TRUE
84 4410382187 اسکندر صالحی عمران مرد 1346/01/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 20 272 TRUE
85 4410899376 احمد تاری وردی رجبعلی مرد 1338/08/01 جانباز، آزاده ابهر زنجان 15 271 TRUE
86 4410239228 فخرالدین تاری وردی طهماسب مرد 1347/03/08 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 783 TRUE
87 6159189948 ذکراله شیروانی محمدرضا مرد 1347/12/15 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 775 TRUE
88 4410483277 اسکندر عزیزخانی درسجینی حسن مرد 1346/06/02 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 780 TRUE
89 4410767267 یعقوبعلی عسگری پرعلی مرد 1337/03/05 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 810 TRUE
90 6159189387 رحمت غنیمتی لطف اله مرد 1347/03/04 جانباز، آزاده ابهر زنجان 25 782 TRUE
91 4410540297 احمد دودانگه شعبان مرد 1344/09/09 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 1,578 TRUE
92 4410235966 محمدرضا جمالی محمدحسین مرد 1344/11/20 آزاده ابهر زنجان 783 FALSE 1380/12/12
93 4410186728 نادر حقانی صفر مرد 1344/12/16 جانباز، آزاده ابهر زنجان 30 774 TRUE
94 4410234838 صفدر ملکی سلطانعلی مرد 1343/11/06 جانباز، آزاده ابهر زنجان 40 2,366 TRUE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم