لیست آزادگان تحت پوشش شهرستان خدابنده
ردیف کد ملی ایثارگر نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت تاریخ تولد نوع ایثار محل پرونده استان درصد کل مدت اسارت در قید حیات تاریخ فوت
1 4370390575 علی حسینخانی محمدجعفر مرد 1346/01/04 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 775 TRUE
2 4371931146 یداله مردان قیداری محمد مرد 1347/09/10 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 779 TRUE
3 4371133800 حمزه علی رجبی گوندره غفار مرد 1340/01/02 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 60 3,028 TRUE
4 4371396089 محرمعلی مولائی احمدعلی مرد 1346/09/03 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 15 181 TRUE
5 4370168953 صندلعلی رسولخانی صفرعلی مرد 1339/05/12 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 783 TRUE
6 4371189296 محمودرضا محمدی رجبعلی مرد 1348/04/03 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 35 747 TRUE
7 4910033297 علی آزادی عین اله مرد 1352/06/01 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 1,025 TRUE
8 4371249086 محرم شکری مسیب مرد 1346/12/20 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 788 TRUE
9 4370297885 محمدولی شهنوازی امیرعلی مرد 1346/05/19 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 10 303 TRUE
10 4371771572 علی یعقوبلو بداقعلی مرد 1346/03/17 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 1,028 TRUE
11 4371588778 فیروز خواجه وند حبیب اله مرد 1347/03/09 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 782 TRUE
12 4370061598 مهدی شیری اصغر مرد 1350/02/06 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 274 TRUE
13 4371862578 حکمعلی برقراری اصغر مرد 1338/04/02 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 45 3,034 TRUE
14 4370929059 احمدعلی گلمحمدی اسداله مرد 1344/05/08 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 767 TRUE
15 4371482198 مهرابعلی خدابنده لو اسکندر مرد 1347/04/10 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 35 778 TRUE
16 4370956137 احد غیورسجاسی مختار مرد 1339/05/02 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 784 TRUE
17 4370967422 روح اله گنج خانلو عزیزاله مرد 1349/08/02 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 50 3,036 TRUE
18 4370965705 رضا محمدی ولی اله مرد 1347/03/04 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 781 TRUE
19 4370521874 یداله شفیعی علی اصغر مرد 1342/04/11 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 35 1,129 TRUE
20 4370834430 عوضعلی گنج خانی محمدعلی مرد 1340/04/03 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 1,589 TRUE
21 4370582131 خلیل اله خلجی ماشاءاله مرد 1345/07/05 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 55 3,036 TRUE
22 4370848105 محسن اسکندری فرامرز مرد 1348/08/10 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 10 218 TRUE
23 4371103881 مروت اله جعفری عربعلی مرد 1340/06/10 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 255 TRUE
24 4371768202 محمود رمضانلو محمد مرد 1341/10/20 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 1,029 TRUE
25 4371233066 افضل رستم خانی منصور مرد 1341/04/02 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 50 3,033 TRUE
26 4371117600 علی مرادی نظرقلی برجعلی مرد 1342/04/04 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 35 967 TRUE
27 4370756820 قربانعلی کیانی محمدعلی مرد 1345/02/06 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 793 TRUE
28 4371812988 صاحبعلی شاهبازی محمودآبادی جبار مرد 1345/01/09 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 775 TRUE
29 4372021380 محمدحسن محمدی محرم مرد 1343/01/02 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 788 TRUE
30 4371633651 رکابعلی خانی گوهرعلی مرد 1347/10/15 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 782 TRUE
31 4371556299 حسنعلی خدابنده لو علی مرد 1348/07/03 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 866 TRUE
32 4370907322 علی کرمی ابراهیم مرد 1346/01/10 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 777 TRUE
33 4371104142 علی کثیرلو فتاح مرد 1345/01/12 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 781 TRUE
34 4371248454 ذوقعلی خدابنده لو یوسفعلی مرد 1347/08/08 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 782 TRUE
35 4284672401 اسداله بیستونی غلامعلی مرد 1344/11/25 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 270 TRUE
36 4370071186 علی میرزائی محمدعلی مرد 1334/04/04 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 5 93 TRUE
37 5879818616 ابراهیم آلاداغلو علی مرد 1342/12/14 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 776 TRUE
38 4370848393 احمد اسکندری لطف اله مرد 1347/05/06 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 10 186 TRUE
39 4371930921 محمدرضا صابونی مهدی مرد 1347/06/13 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 781 TRUE
40 4370214122 حبیب اله قربانی شهباز مرد 1344/10/14 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 774 TRUE
41 4371558445 علی بیگدلو شعبان علی مرد 1347/01/20 آزاده خدابنده زنجان 776 FALSE 1378/03/02
42 4370402298 مهدی صبوری جعفر مرد 1341/10/09 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 40 2,367 TRUE
43 4371770096 کرم آقا خدابنده لو حسن مرد 1347/08/06 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 777 TRUE
44 4370992052 غلامعلی جباری نصراله مرد 1344/12/09 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 777 TRUE
45 4370847771 نصرت اله اسگندری غیبعلی مرد 1346/01/02 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 10 186 TRUE
46 4371593917 ابراهیم زنگنه چراغعلی مرد 1347/01/03 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 774 TRUE
47 4370847982 علی اسگندری سیابعلی مرد 1346/04/12 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 5 186 TRUE
48 4370453798 نجفعلی محمدی میرزاعلی مرد 1347/03/04 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 35 776 TRUE
49 4372025051 محمد تقی لو نورمحمد مرد 1345/01/01 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 35 782 TRUE
50 4280429367 قربانعلی رفیعی محمدعلی مرد 1339/07/10 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 792 FALSE 1383/02/01
51 4372020759 مردعلی سلیمی توپ قراء اسداله مرد 1343/03/06 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 30 1,578 TRUE
52 4370304547 حاجعلی غفاری فر رجب مرد 1341/05/24 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 50 2,687 TRUE
53 4370348935 حسن بهرامی مهراب مرد 1340/04/06 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 781 TRUE
54 5879590038 علی یاور بدرلو علی عباس مرد 1347/03/01 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 778 TRUE
55 5879697878 نباتعلی یوز باشی شریف مرد 1338/03/02 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 10 218 TRUE
56 0048346896 کیومرث شهبازپورمغانلو باب اله مرد 1346/01/05 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 773 TRUE
57 4371510442 غلامرضا کرد قربانعلی مرد 1336/02/20 آزاده، شهید خدابنده زنجان 662 FALSE 1365/12/07
58 4371769845 محرمعلی بیگدلو محمدعلی مرد 1345/06/03 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 45 1,828 TRUE
59 4371164641 آیت اله بیگدلی احمد مرد 1339/05/06 آزاده، شهید خدابنده زنجان 573 FALSE 1367/11/12
60 5879589552 عزیزعلی بدرلو اروجعلی مرد 1346/12/07 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 25 789 TRUE
61 4370958784 محب اله گنج خانلو اکبر مرد 1342/04/08 جانباز، آزاده خدابنده زنجان 40 3,031 TRUE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم