لیست آزادگان تحت پوشش شهرستان زنجان
ردیف کد ملی ایثارگر نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت تاریخ تولد نوع ایثار محل پرونده استان درصد کل مدت اسارت در قید حیات تاریخ فوت
1 4280680124 یداله ابراهیمی محمدعلی مرد 1339/11/17 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 1,578 TRUE
2 4281567356 علی اجاقلو خیبرعلی مرد 1347/01/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 270 TRUE
3 6149654672 منصور اجاقی ناس قامتعلی مرد 1347/12/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 787 TRUE
4 4370812811 خداویردی احدی براتعلی مرد 1349/04/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 782 TRUE
5 4283993441 کریم احمدی لطف اله مرد 1345/06/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 866 TRUE
6 4283993263 حسین احمدی علیقلی مرد 1348/03/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 214 TRUE
7 4283345334 علی احمدی سهراب مرد 1343/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 784 TRUE
8 0035601507 داود احمدی نوروزعلی مرد 1342/06/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 776 TRUE
9 5609433991 ابوالقاسم احمدی روح اله مرد 1347/12/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 780 TRUE
10 0049093916 عزیزاله احمدی فروتن خلیل مرد 1345/11/24 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 783 TRUE
11 4270555785 قربانعلی احیاء مسیب مرد 1313/06/22 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 440 TRUE
12 1502128039 محمدرضا اربابی محمدقاسم مرد 1345/10/13 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 772 TRUE
13 2669353487 نبی اله ارشادتوانادوست محمدتقی مرد 1319/04/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 780 TRUE
14 4284249975 سعید ارفعی محمد مرد 1347/04/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,029 TRUE
15 4284675818 مجید ازهاری قدرت اله مرد 1345/06/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 779 TRUE
16 4282665297 عیسی اسدی امیرعلی مرد 1346/08/07 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 803 TRUE
17 5399606372 جمشید اسدی ابراهیم مرد 1345/07/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 780 TRUE
18 4284656953 علیرضا اسدی ابی سعد مرد 1342/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,578 TRUE
19 4371150462 قنبرعلی اسدی صفرعلی مرد 1339/05/12 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 3,028 TRUE
20 5399439808 انعام الله اسدی اسد مرد 1347/04/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 866 TRUE
21 4282663626 عربعلی اسدی حیدر مرد 1341/11/06 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 272 TRUE
22 4283173681 آزادعلی اسکندری خیراله مرد 1344/06/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 709 TRUE
23 4281651721 فرمانعلی اسکندری اسمعلی مرد 1346/01/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 270 TRUE
24 4280735980 عبدالمجید اسکندریون محمود مرد 1345/02/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
25 4283644821 رحیم اشرفی میکائیل مرد 1346/07/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 772 FALSE 1397/11/08
26 4284248448 علی اصلان نیا رکابعلی مرد 1347/01/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 774 TRUE
27 4282827051 مرتضی اصلانی موسی مرد 1343/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 343 TRUE
28 4284174861 محمدحسین افراسیابی عزت اله مرد 1337/11/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 3,120 TRUE
29 4370671744 رحمن افشار غلامعلی مرد 1345/03/05 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 783 TRUE
30 4283280496 جبرائیل افشاری مبارکعلی مرد 1346/02/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
31 0055370489 امیرعلی اکبری احمد مرد 1348/08/25 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 784 TRUE
32 4284676113 ناصر الماسی خسرو مرد 1345/02/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 3,059 TRUE
33 4284558641 رضا الوانی علی اکبر مرد 1327/05/26 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 796 TRUE
34 4281322094 اکبر امانلو نوروزعلی مرد 1346/08/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 783 TRUE
35 4280430497 علیرضا انصافی ولی اله مرد 1338/11/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 271 TRUE
36 6149500462 غلامرضا اوسطی علی اوسط مرد 1323/01/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 70 3,015 FALSE 1371/05/01
37 0048987093 داود ایمانی امامعلی مرد 1343/12/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 1,564 FALSE 1391/04/20
38 0046788328 غلامرضا آربونی فرامرز مرد 1345/09/26 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 780 TRUE
39 4283677310 محمود آقاجانلو محمد مرد 1340/07/01 آزاده، شهید زنجان زنجان 274 FALSE 1376/04/20
40 3781786250 مطلب آقاخانی قرخلو محمود مرد 1347/07/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 782 TRUE
41 4284749285 رمضانعلی آقامحمدی عبدالرزاق مرد 1346/05/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 773 TRUE
42 4280741344 فرهاد آقایاری محمدعلی مرد 1343/02/14 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 272 TRUE
43 6149519929 علی آقائی نجفعلی مرد 1347/05/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 782 TRUE
44 4282434244 ایوب آقائی یونسعلی مرد 1347/04/07 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 790 TRUE
45 5899709091 حسن بابائی آقامعلی مرد 1348/10/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
46 5899707331 حسین بابائی عبداله مرد 1346/05/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 270 TRUE
47 4280556415 قوام بابائی عطوف مرد 1344/12/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
48 3782166132 فریدون باش افشار چراغ علی مرد 1327/08/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 218 FALSE 1389/10/22
49 4281390571 مظاهر باغلوجهء اکبر مرد 1346/02/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
50 1533032300 مروتعلی باقرلو انصافعلی مرد 1346/02/25 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 774 TRUE
51 0039987701 اکبر باقری محمد مرد 1336/03/22 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 188 TRUE
52 4283872571 عادل باقری جمشیدعلی مرد 1347/03/24 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 781 TRUE
53 6149687848 غیبعلی باقری فرد شعبانعلی مرد 1341/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 247 TRUE
54 4284149059 ابوالفضل براتی ابراهیم مرد 1334/01/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 276 TRUE
55 4282021640 عبداله برجی بهرامعلی مرد 1335/02/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,367 TRUE
56 4281388591 سیدخلیل بطحائی سیدحسن مرد 1344/10/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 799 TRUE
57 5609523893 یوسفعلی بنگران جهانگیر مرد 1342/12/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 2,367 TRUE
58 4281410813 حسینعلی بهرامی ایپکعلی مرد 1322/05/12 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 280 TRUE
59 5609665477 جعفر بهرامی میرمحمد مرد 1337/08/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,367 TRUE
60 4284247883 محمدتقی بهرامی قیطازعلی مرد 1346/09/12 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 769 TRUE
61 4284640542 مصطفی بهرامیون یحیی مرد 1340/01/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 2,367 TRUE
62 4282872195 حسین بیات علی مرد 1345/03/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 779 TRUE
63 4280475180 عباس بیات صدقعلی مرد 1347/11/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 781 TRUE
64 5399414694 ناصر بیات قاسم مرد 1341/12/29 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 3,147 TRUE
65 4281883071 تقی بیات عزیزعلی مرد 1345/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
66 4282942142 ابوالفضل بیات سیف الله مرد 1347/06/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 780 TRUE
67 4282281243 عین اله بیات عبداله مرد 1334/04/12 جانباز، آزاده زنجان زنجان 60 2,528 FALSE 1396/06/08
68 4283091820 اسداله بیات هاشم مرد 1320/10/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 365 TRUE
69 4283356018 ابراهیم بیات مرتضی مرد 1347/07/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 774 TRUE
70 4281723404 رضا بیگلی سیف اله مرد 1346/02/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 1,562 TRUE
71 4284717413 مهدی پشم دار فرد عباس مرد 1353/04/21 جانباز، آزاده زنجان زنجان 20 544 TRUE
72 4280520496 صادق پناهی محمود مرد 1347/07/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
73 0044734964 فریدون پی جم علی مرد 1326/06/25 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 755 TRUE
74 4281883681 محمد پیربازرگان صیادعلی مرد 1337/04/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 3,034 TRUE
75 4281759621 حسن تاران مهدی مرد 1339/04/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 55 2,841 FALSE 1390/03/26
76 4284171410 مرتضی تحسینی محمدکاظم مرد 1337/06/25 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 3,077 TRUE
77 4284668846 سعید تمجیدی حسن مرد 1344/05/15 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,561 TRUE
78 4281705244 ابراهیم تواره رحیم مرد 1343/03/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 788 TRUE
79 4898096026 جعفر توانگردهقان مرتضی مرد 1345/06/31 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 780 TRUE
80 4282064412 عباس توحیدلو عربعلی مرد 1345/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 774 TRUE
81 4282063955 یداله توحیدلو محمدعلی مرد 1342/09/12 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 772 TRUE
82 4282908947 محبعلی تیموری علی مرد 1345/04/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 781 TRUE
83 4410739565 مرتضی جاویدبخت محمد مرد 1345/09/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 781 TRUE
84 4285099462 محمدحسین جباری رضا مرد 1330/01/14 جانباز، آزاده زنجان زنجان 5 184 TRUE
85 5609403677 دومانعلی جعفری غلامعلی مرد 1335/06/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 2,841 TRUE
86 5399592533 اسرافیل جعفری میکائیل مرد 1347/05/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 475 TRUE
87 5609405203 قربانعلی جعفری رجبعلی مرد 1346/02/05 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 783 TRUE
88 4281455231 یوسف جعفری زین الدین مرد 1346/08/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 782 TRUE
89 4284688243 محمدرضا جعفری اسکندر مرد 1347/01/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 226 TRUE
90 4282116250 صفرعلی جعفری محرم علی مرد 1346/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 783 TRUE
91 4282115807 رضا جعفری محمدحسین مرد 1346/11/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 785 TRUE
92 5899493593 علی جعفری علی اصغر مرد 1346/03/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 3,028 TRUE
93 5899628571 محمدابراهیم جعفری برجعلی مرد 1344/03/06 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 1,579 TRUE
94 4280493871 فرهاد جعفری فرد سبزعلی مرد 1344/06/30 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 1,578 TRUE
95 4283280526 ذوقعلی جلیلی علی مرد 1343/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
96 2949275168 محمد جوادی نصرت آباد ابوالمحمد مرد 1346/08/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 270 TRUE
97 4284680803 کریم جوادیان محمد مرد 1346/04/30 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 772 FALSE 1372/02/21
98 0048836079 علی چراغی شمسعلی مرد 1340/06/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 789 TRUE
99 5399752344 علیرضا چهره گشا محمدرضا مرد 1345/12/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 784 TRUE
100 5399836408 مهدی حاجی لو سوادعلی مرد 1346/11/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,483 TRUE
101 4282931371 علی حاجی میری نصرت اله مرد 1347/12/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 270 TRUE
102 5399837145 کریم حاجیلو اشرف مرد 1345/04/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,562 TRUE
103 4284242318 علی حبری زین العابدین مرد 1346/01/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,850 TRUE
104 4283762954 غفار حبیبی ولی اله مرد 1343/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 772 TRUE
105 4284674080 محمدرضا حبیبی نژاد ستار مرد 1345/01/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 1,556 TRUE
106 3932489837 محمدرضا حسن پور محمد مرد 1330/09/01 آزاده زنجان زنجان 449 TRUE
107 4282013303 رمضانعلی حسن لو فیض علی مرد 1344/07/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
108 4282335726 علی حسن لو حبیب اله مرد 1339/07/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,366 TRUE
109 4282771569 اباصلت حسنلو احمد مرد 1343/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 223 TRUE
110 0031837174 داود حسنلو علی محمد مرد 1343/09/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 779 TRUE
111 4280682429 صفرعلی حسنی ابراهیم مرد 1340/11/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 20 523 TRUE
112 4281499431 علی حسنی اسلام مرد 1344/04/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,579 TRUE
113 4284255363 محمدحسن حسنی حبیب  اله مرد 1347/09/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 783 TRUE
114 4371502423 سیدناصر حسینی سیدرحیم مرد 1350/10/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 1,028 TRUE
115 4284652893 علی حضرتی موسی مرد 1341/08/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 20 270 TRUE
116 5609610461 جعفر حمداله زاده ایوبعلی مرد 1343/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 780 TRUE
117 6149448185 محمود حنیفه امامعلی مرد 1345/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 787 TRUE
118 4280430179 نبی اله حیدری ذبیح اله مرد 1335/04/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 3,032 TRUE
119 4281522069 عربعلی حیدری مندعلی مرد 1340/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 700 TRUE
120 4283196460 رستم حیدری عبدالعظیم مرد 1330/01/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 3,034 TRUE
121 4282435208 بیوک آقا حیدری محمود مرد 1345/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 213 TRUE
122 4281076301 اصغر حیدری نورعلی مرد 1345/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 1,485 TRUE
123 4280757534 سعید حیدری اسمعلی مرد 1345/01/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 60 3,147 TRUE
124 4283742627 عبدالحسین حیدری محمدولی مرد 1339/02/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 1,989 TRUE
125 4283173754 نورعلی حیدری حسن مرد 1345/12/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 774 TRUE
126 4283387231 امیراله حیدری قنبر مرد 1343/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 20 252 TRUE
127 4280472841 محرمعلی حیدری اسماعیل مرد 1342/04/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,424 TRUE
128 4280745390 علی نقی حیدری شعبان مرد 1346/06/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 853 TRUE
129 4282869348 عشقعلی خالقی براتعلی مرد 1337/01/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,367 TRUE
130 4281208641 مهراب خان احمدلو شعبانعلی مرد 1345/01/05 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 1,624 TRUE
131 5609405254 کریم خان عمو گرزعلی مرد 1346/04/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 790 TRUE
132 4281883622 ابراهیم خان محمدی علی مرد 1343/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 787 TRUE
133 6149731367 حسین پاشا خسروی انعام اله مرد 1344/09/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 2,377 TRUE
134 4284225261 منوچهر خوئینی علی مرد 1343/11/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 3,036 TRUE
135 4284183176 ابوالحسن داودی زنجانی احمد مرد 1338/09/28 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
136 4282567236 حسین دستگیر نوروزعلی مرد 1348/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,367 TRUE
137 4284236768 حمید دلجوئی رستمعلی مرد 1345/05/18 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,374 TRUE
138 5609433657 محمدعلی دنیامالی احمد مرد 1344/05/17 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 1,834 TRUE
139 4285259710 عین اله دوستی براتعلی مرد 1341/04/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,688 TRUE
140 4284689479 بهروز راستکارکریمی جعفر مرد 1347/11/29 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 773 TRUE
141 4283777641 صفرعلی رحمتی رجب علی مرد 1336/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,368 TRUE
142 3781786897 علی رحیمی شاد خداویردی مرد 1347/07/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 774 TRUE
143 4281630503 اسمعلی رزاقی ایوب مرد 1347/01/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 272 TRUE
144 6149718549 علی رستگار قربانعلی مرد 1344/12/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 789 TRUE
145 4281576851 اصغر رستم خانی علی ویردی مرد 1330/12/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,367 TRUE
146 4280728615 ابراهیم رستم خانی یداله مرد 1345/01/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 60 2,843 TRUE
147 4284236105 مصطفی رستمخانی ابوالفتح مرد 1345/04/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 792 TRUE
148 4280875715 ابراهیم رستمخانی حبیب اله مرد 1339/12/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 3,611 TRUE
149 4284691945 جواد رستمی عبدالصمد مرد 1348/04/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 187 TRUE
150 0049915339 قاسم رشیدخانی محمدتقی مرد 1344/09/12 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,578 TRUE
151 4282743581 خداوردی رشیدی یداله مرد 1339/02/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 1,028 TRUE
152 0036780774 علیرضا رضاپور ابراهیم مرد 1347/06/30 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 795 TRUE
153 4282961392 بهروز رضائی یوسف مرد 1346/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
154 4284251880 مسلم رضائی ایوب مرد 1347/06/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 276 FALSE 1395/05/20
155 4282338709 محمود رضائی یگانه محرمعلی مرد 1315/12/14 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,367 TRUE
156 4280415692 اصغر رضائیون محمد مرد 1337/09/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 55 3,020 TRUE
157 3781126153 سیدموسی رضوی سیدمحمد مرد 1335/01/14 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 188 TRUE
158 4372123167 لطف اله رفیعی سلطانعلی مرد 1346/11/26 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 779 TRUE
159 4370952484 مالک رفیعی محمدرحیم مرد 1332/04/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 70 637 TRUE
160 4284684647 سیدحسن رفیعی سیدرضا مرد 1347/02/18 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 783 TRUE
161 4281816208 علی رفیعی زاده محمد مرد 1343/07/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 3,033 TRUE
162 4282710209 اکبر رمضانی میکائیل مرد 1345/05/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 747 TRUE
163 4281717714 محمد رمضانی یداله مرد 1347/06/30 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 779 TRUE
164 4280756465 عباس روشنی یوسف مرد 1346/06/15 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 779 TRUE
165 6149437231 عبداله زارعی انگورانی اسداله مرد 1347/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 55 2,367 TRUE
166 6149796183 احمد زلفی غلامحسین مرد 1347/03/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 783 TRUE
167 1861044161 تورج ستاریان خلیل مرد 1340/07/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 55 3,028 TRUE
168 5609477670 علی اوسط سعادتی رجبعلی مرد 1343/04/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,187 TRUE
169 4284119133 حسن سعیدی داود مرد 1330/04/15 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 274 TRUE
170 1689710578 هامان سلام اللهی معالی مرد 1334/02/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 272 TRUE
171 4284116894 مصطفی سلطانی علی مرد 1330/01/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 446 TRUE
172 5609438561 احمد سلطانی خدمتعلی مرد 1346/01/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 782 TRUE
173 4282046414 حسین سلطانی ابراهیم مرد 1349/06/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 866 TRUE
174 4280751021 یوسف سلطانی محمدجعفر مرد 1345/03/23 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,585 TRUE
175 4281058958 جعفر سلیمانی شیخعلی مرد 1340/01/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 3,143 TRUE
176 4284249304 خلیل سلیمی محرم مرد 1347/02/17 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 773 TRUE
177 4282582820 قربانعلی سلیمی قلی مرد 1345/01/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,372 TRUE
178 5609524369 اروجعلی سهابی محمدباقر مرد 1344/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 55 2,367 TRUE
179 4281342621 رضا شجاعی قنبر مرد 1348/07/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 790 TRUE
180 4282895535 علم اله شرفی نعمت اله مرد 1346/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 789 FALSE 1391/10/11
181 4280725977 خلیل شریفی نیا حسن مرد 1345/02/19 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 788 TRUE
182 4270722835 سیدعزت شعاعی میرعلینقی مرد 1313/04/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 20 589 FALSE 1395/08/23
183 1533685975 محمود شعبانی احمد مرد 1327/02/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,338 TRUE
184 4281599721 محمدشفیع شفیعی محمدولی مرد 1343/05/06 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 3,032 TRUE
185 4280656312 محمد شکوهی مطلب مرد 1325/12/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 359 TRUE
186 5399308657 محمود شمس جهانگیر مرد 1346/03/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 777 TRUE
187 4284222007 جمال شهبازی صفی اله مرد 1343/06/26 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 391 TRUE
188 4282202092 بهرامعلی شهبازی قربان مرد 1341/03/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 3,271 TRUE
189 4284068180 محمدعلی شهبازی عزیز مرد 1323/09/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 337 TRUE
190 4284184520 محسن شهبازی گروسی احمد مرد 1338/11/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 2,367 TRUE
191 4281907106 فرامرز صحبت لو یعقوب مرد 1347/01/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
192 4284682512 ایوب صحبتی نژاد یعقوب مرد 1346/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
193 5399825767 قربانعلی صفی لو رحمن مرد 1341/11/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,657 TRUE
194 4281282548 بالعلی صفی لو براتعلی مرد 1325/06/09 آزاده، شهید زنجان زنجان 3,034 FALSE 1374/02/04
195 5399788187 علی صمدی حبیب الله مرد 1347/05/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 776 TRUE
196 4284231367 مجتبی صنعتی منفرد جعفر مرد 1344/06/28 جانباز، آزاده زنجان زنجان 60 3,141 FALSE 1387/07/28
197 6149732533 رستمعلی صیادلوئی محمدخلیل مرد 1349/04/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 746 TRUE
198 1582072728 محمدحسین صیادیان عبداله مرد 1337/11/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,961 TRUE
199 4283965103 مروت علی صیدی محمدعلی مرد 1346/05/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 216 TRUE
200 4284637037 مختار صیدی سیفعلی مرد 1339/08/05 جانباز، آزاده زنجان زنجان 55 3,622 TRUE
201 4281287221 سیف اله طارمی علی مرد 1346/04/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 776 TRUE
202 4281475291 جواد طالبی محمدحسین مرد 1347/11/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 270 TRUE
203 4283643254 سیدعلی طاهری عباس مرد 1345/01/15 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 3,036 TRUE
204 4280724271 جمشید طریقی شعبان مرد 1346/07/17 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 397 TRUE
205 6149767663 محمد طومارخانی یداله مرد 1346/05/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 768 TRUE
206 2948707285 ایرج عابدی عبداله مرد 1346/07/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 226 TRUE
207 5399873702 ملک علی عابدینی بهرامعلی مرد 1346/03/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 746 TRUE
208 0051682605 علی اصغر عالمی علی اکبر مرد 1345/11/26 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,239 TRUE
209 4283652253 اسحق عبادی حمداله مرد 1344/07/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,522 TRUE
210 4283025704 چنگیز عبادی علی مرد 1346/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
211 5399481847 محمدشریف عبادی یحیی مرد 1347/05/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 806 TRUE
212 5399663457 جعفر عباس پور فرامرز مرد 1347/04/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
213 4283584428 امامعلی عباسی کرم مرد 1346/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 779 TRUE
214 4283911607 رهبرعلی عباسی ولی مرد 1346/02/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 776 TRUE
215 4281404066 نورعلی عباسی ایوب مرد 1336/05/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 3,072 TRUE
216 6149449262 اورجعلی عباسی فرد عیسی مرد 1345/10/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 779 TRUE
217 4281476741 عیوض عبدلی اکبر مرد 1347/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 782 TRUE
218 4284229923 رحیم عرب خانی حسن مرد 1344/06/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 1,578 FALSE 1378/08/04
219 4280770034 محمد عزیزی جبار مرد 1345/03/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 1,560 TRUE
220 4284142331 جواد عزیزیان بیوک آقا مرد 1333/06/07 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 306 TRUE
221 4282710071 اکبر عسگری تقی مرد 1346/03/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 788 TRUE
222 4910627235 حسین عسگری بلال مرد 1347/04/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 774 TRUE
223 4281189165 منصور عسگری محمدآقا مرد 1347/03/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 772 TRUE
224 4284254030 محمود علوی اکبر مرد 1347/07/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 773 TRUE
225 4281387269 رکابعلی علی جانی محمدحسین مرد 1341/07/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 365 TRUE
226 4281389091 میکائیل علی جانی محمدحسین مرد 1344/07/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,342 TRUE
227 4285137356 سعید علی حسینی حسین مرد 1346/10/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,238 TRUE
228 4283265251 انعام علی زاده رشید مرد 1346/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 772 TRUE
229 4282935049 عوضعلی عین لو فرمانعلی مرد 1347/07/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 774 TRUE
230 4283173444 مبین غایب لو حسنعلی مرد 1346/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 779 TRUE
231 4281920196 سیدآقاجان غائبی سیدحسین مرد 1343/03/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 345 FALSE 1381/09/04
232 4280469350 سعید غفاری صفدرعلی مرد 1346/09/06 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
233 5879839184 حبیب اله غفوری علی اصغر مرد 1340/10/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,748 TRUE
234 4283112488 مصطفی غلامی محمدعلی مرد 1346/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 783 TRUE
235 0045196826 محمدجلال فتحعلی بیگی شمسعلی مرد 1347/12/21 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 782 TRUE
236 4281190090 عسگر فتحی شوذب مرد 1347/03/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 778 TRUE
237 4285262339 سلطانعلی فتحی رکابعلی مرد 1343/01/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 270 TRUE
238 4282394528 اصغر فتحی غیبعلی مرد 1342/03/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 270 TRUE
239 4281025601 عبداله فرجی عباسعلی مرد 1345/07/19 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 780 TRUE
240 4280973199 جواد فرهادی حسین داداش مرد 1346/10/14 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 775 TRUE
241 4284199439 نادر فضل الهی زنجانی محمدعلی مرد 1340/06/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,368 TRUE
242 6149593665 نجفعلی فلاح رجب مرد 1346/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
243 4371396062 قاسمعلی فیلو عزت اله مرد 1345/09/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 55 3,029 TRUE
244 4284242441 مجتبی فیلو قنبرعلی مرد 1346/02/24 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
245 4283562637 عباداله قاسم لو نصراله مرد 1344/08/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,372 TRUE
246 4283112011 عین اله قاسمی علی مرد 1344/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 778 TRUE
247 5399569256 رضا قاسمی علم قلی مرد 1346/03/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 776 TRUE
248 2851210246 رضا قاسمی اهرنجانی بابا مرد 1334/05/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
249 5609425956 جعفرعلی قایبی براتعلی مرد 1346/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 782 TRUE
250 5899391618 گل محمد قجه لو خدمت مرد 1346/01/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 777 TRUE
251 5609572908 التماس علی قدیمی مسیب مرد 1346/07/27 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 782 TRUE
252 4283004881 علی اوسط قربانی مبارکعلی مرد 1343/01/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,460 TRUE
253 5609426162 صمد قربانی اسکندر مرد 1346/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 792 TRUE
254 5899794119 اصغر قربانی داداشعلی مرد 1347/11/27 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
255 5899564768 ذوالفقار قزلباش فتح اله مرد 1344/04/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 1,578 TRUE
256 4282566809 مصطفی قشمی نصرت اله مرد 1346/01/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 784 TRUE
257 4284202911 حسین قماشچی رحمن مرد 1340/02/15 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 3,237 TRUE
258 4281963014 جمال قنبری حبیب اله مرد 1346/03/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 774 TRUE
259 5399482738 سعادت علی قنبری فیاض مرد 1346/04/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 782 TRUE
260 4371208509 اکبر قنبری ویکی سلطانعلی مرد 1339/06/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 197 TRUE
261 5899526564 محمدعلی کاظمی روح اله مرد 1347/06/15 جانباز، آزاده زنجان زنجان 55 2,367 TRUE
262 4284245341 اصغر کاظمی امراه مرد 1346/08/14 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 782 FALSE 1385/02/12
263 4284661361 حسن کاظمی راد ولی اله مرد 1343/01/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,657 TRUE
264 4283715417 حسین کحالی محمدعلی مرد 1346/01/05 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 2,367 TRUE
265 5399431890 جعفر کرمی مختار مرد 1346/05/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 772 TRUE
266 4282795948 معرفت اله کرمی اکبر مرد 1343/12/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 772 TRUE
267 5399296985 آقامعلی کرمی تیمور مرد 1347/01/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 270 TRUE
268 4370908205 نصرت اله کرمی مصطفی مرد 1345/03/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,369 TRUE
269 4281474013 حسن کرمی موسی مرد 1344/04/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 2,367 TRUE
270 4283289620 علی کریمی حسن مرد 1346/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
271 4284252313 مجتبی کریمی اکبر مرد 1347/07/30 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
272 3781320669 اسمعیل کریمی علی مرد 1344/04/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,585 TRUE
273 4370694191 فتاح کریمی علیقلی مرد 1347/03/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 774 TRUE
274 4280633290 آدم کریمی محمد مرد 1354/04/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,462 TRUE
275 4284666460 غلامرضا کیمیاقلم رسول مرد 1344/01/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 3,073 TRUE
276 4280730040 رحمن گرامی اصل کریم مرد 1347/11/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 772 TRUE
277 4284641638 مرتضی گردون پیر محمد مرد 1340/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 3,602 TRUE
278 4284680706 اکبر گنجی حمداله مرد 1346/05/28 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
279 4284244507 جلال گیلک ابوالفضل مرد 1346/07/15 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
280 4283602213 سیاوش لطفی قدرت مرد 1347/09/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 778 TRUE
281 5609770238 جمال لطفی حمزه علی مرد 1344/09/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 779 TRUE
282 2754024141 پرویز لیالی مراغی اکبر مرد 1332/09/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 1,562 TRUE
283 3781905039 مرتضی محبت نیا اصغر مرد 1347/10/15 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 772 TRUE
284 4282565918 یداله محمدی سیف اله مرد 1341/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 20 351 TRUE
285 5399365383 طیب محمدی علی مرد 1346/11/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 786 TRUE
286 5399320411 حسینقلی محمدی ماشاءالله مرد 1346/09/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 774 TRUE
287 4283897515 سیف اله محمدی باقر مرد 1344/03/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,578 TRUE
288 4282566663 علی محمدی زین العابدین مرد 1346/04/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 770 TRUE
289 4283897930 قربانعلی محمدی علی مرد 1347/02/22 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 783 TRUE
290 5399903903 محمدحسین محمدی احمد مرد 1344/09/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 793 TRUE
291 4280719276 حسین محمدی اکبر مرد 1345/12/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,585 TRUE
292 4282567351 خلیل محمدی یداله مرد 1349/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 558 TRUE
293 5399549239 کاوس محمدی اسگندر مرد 1346/06/06 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 787 TRUE
294 4283423815 علی محمدی یاورعلی مرد 1346/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
295 6149883019 رحمن محمدی ابوالقاسم مرد 1346/09/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 779 TRUE
296 4281416374 نبی اله محمدی قدرت اله مرد 1346/04/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 786 TRUE
297 4282333111 رکابعلی محمدی برجعلی مرد 1314/07/07 جانباز، آزاده زنجان زنجان 60 1,794 FALSE 1392/04/20
298 4283335487 علی محمدی قاسم مرد 1346/07/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 775 TRUE
299 5609730589 بهروز محمدی جواد مرد 1346/06/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
300 4284229699 مجید محمدی اصغر مرد 1344/05/15 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 772 TRUE
301 5399481911 فریبرز محمدی حسن مرد 1346/03/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 783 FALSE 1374/07/01
302 4280690553 جمال محمدی یوسف مرد 1332/12/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,071 TRUE
303 4281675507 رحیم محمدیاری میرزآقا مرد 1347/01/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 272 TRUE
304 4282600330 فیضعلی محمودی غلامحسین مرد 1346/04/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 792 TRUE
305 4283601731 عباس محمودی رزاق مرد 1347/09/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
306 4282839041 رمضان مرادی سبزعلی مرد 1346/05/05 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 792 TRUE
307 5399448701 سلیمان مرادی حسین پاشا مرد 1346/04/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 783 TRUE
308 5399814943 عیسی مرادی میکائیل مرد 1347/06/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 270 TRUE
309 4283833622 عمران مرادی قاسم مرد 1346/07/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 791 TRUE
310 4280478317 سیدجواد مرتضوی سیداحمد مرد 1347/04/16 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
311 6149782964 علی مرنگی کاکائی محرمعلی مرد 1346/05/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 784 TRUE
312 5899588551 محمد مروتی رضا مرد 1347/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 774 TRUE
313 5399815095 رمضان مسعودی گلعلی مرد 1347/03/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
314 5609516382 محمدعلی مسیب زاده احمدعلی مرد 1348/06/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 352 FALSE 1391/09/19
315 4281681558 محمد مطلبی قربانعلی مرد 1342/06/29 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 774 TRUE
316 0049947508 سعید معبودی ستار مرد 1345/03/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,751 TRUE
317 4284234722 محمدحسین معجونی محمدابراهیم مرد 1345/01/12 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 745 TRUE
318 4283513040 عزیزاله ملائی سلمان مرد 1342/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,235 TRUE
319 5609835631 محمدتقی ملکی محمدعلی مرد 1343/07/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,373 TRUE
320 4282728353 ولی اله ملکی داداشعلی مرد 1340/11/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 2,687 TRUE
321 0036457515 غلامرضا منصوری غیب اله مرد 1345/12/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 1,653 FALSE 1388/06/09
322 4370756707 سیدسعداله موسوی سیدعطوف مرد 1345/03/05 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 268 TRUE
323 5399658127 سیدعلی موسوی سیداسمعیل مرد 1341/03/07 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 1,578 TRUE
324 5609453925 سیدهاشم موسوی حسنی سیدمختار مرد 1343/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 1,562 TRUE
325 4282097442 سیدحمزه موسوی مرادی سیدجلال مرد 1347/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 272 TRUE
326 4282730986 علی مولایاری محمدحسن مرد 1347/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 774 TRUE
327 4280708983 محرمعلی مهاجری غلامحسین مرد 1343/11/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 3,034 TRUE
328 4280738041 ایرج مهاجری نوروزعلی مرد 1347/04/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 782 TRUE
329 5399432129 جبار مهدی خانی اکبر مرد 1346/04/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
330 5399708744 ذکریا مهدی خانی محمود مرد 1343/07/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,578 FALSE 1396/10/14
331 5609729408 مرتضی مهدیخانی حسن مرد 1341/11/08 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 2,235 TRUE
332 5399431416 قنبرعلی مهدیخانی محمد مرد 1342/07/09 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 772 TRUE
333 5899389087 حسین مهدیون فرمانعلی مرد 1342/10/11 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 773 TRUE
334 4280895112 محمدجواد میانداری علی اکبر مرد 1349/06/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 1,344 TRUE
335 4371015328 عباداله نادی شورابی اسداله مرد 1348/06/07 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,372 TRUE
336 4284149490 عزیزاله ناصحی زنجانی ابوالفضل مرد 1334/06/05 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 306 TRUE
337 1551903105 رسول ناصری خسرو مرد 1343/09/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 3,036 TRUE
338 4283686719 سعید نجفلو عباس مرد 1347/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 780 TRUE
339 4280684499 حمید نجفی محمدحسن مرد 1339/01/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 15 462 TRUE
340 5399585650 علی اکبر نجفی حبیب مرد 1343/06/10 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,751 TRUE
341 4284237837 مجید نجفی سیف اله مرد 1345/08/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 45 2,367 TRUE
342 5399612623 معرفت الله نجفی مروت مرد 1346/08/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 866 TRUE
343 4284163183 اصغر نجمی ابراهیم مرد 1336/03/15 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 1,346 TRUE
344 4281609474 ناصر ندرلو عونعلی مرد 1344/04/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 1,594 TRUE
345 4284221469 محمدجواد نصر احد مرد 1343/03/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 3,069 TRUE
346 3781189678 اسلام نصری فلاح صفرعلی مرد 1342/05/06 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 777 TRUE
347 4283390143 رضا نصیری مسیب مرد 1346/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 866 TRUE
348 4280477590 اصغر نصیری اسمعلی مرد 1343/01/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 465 TRUE
349 4284646141 فخرالدین نصیری رمضان مرد 1335/10/22 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 3,490 TRUE
350 4281499458 ابوالفضل نصیری مظفر مرد 1346/05/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 792 TRUE
351 4284130889 حسینعلی نظری علی مرد 1331/09/28 جانباز، آزاده زنجان زنجان 10 276 TRUE
352 4282270391 منصور نظری محمدحسین مرد 1347/03/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 771 TRUE
353 5399737531 زین العابدین نظری رضا مرد 1337/01/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 50 3,148 TRUE
354 4283235792 اکبر نظری علی مرد 1347/06/07 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
355 4283265748 رزاق نعمتی نقی مرد 1345/07/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 779 TRUE
356 5609730198 محمدحسین نقیلوفرد محمدعلی مرد 1346/03/04 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 784 TRUE
357 0035966556 مهرداد نیک پیمان علی اصغر مرد 1346/05/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 775 FALSE 1388/01/10
358 4280718377 مرتضی واحدپور غلامحسین مرد 1345/05/05 جانباز، آزاده زنجان زنجان 30 835 TRUE
359 4282895926 امیرعلی واحدی حسن مرد 1347/12/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 781 TRUE
360 4284693247 سالار ودیعی شفقعلی مرد 1348/09/21 جانباز، آزاده زنجان زنجان 35 859 TRUE
361 4281124500 محرابعلی وقفچی اکبر مرد 1347/07/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 778 TRUE
362 4280744009 حسن هاشملو قدرت اله مرد 1345/10/20 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 770 TRUE
363 5609836591 محمود هاشمی یونس مرد 1347/09/23 جانباز، آزاده زنجان زنجان 40 2,368 TRUE
364 5399788128 محمدعلی یارمحمدی مختار مرد 1347/09/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 775 TRUE
365 5399632136 معرفت اله یوسفی علی مرد 1345/06/03 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 777 TRUE
366 4281857303 محمدخالق یوسفی محمدعیسی مرد 1348/06/02 جانباز، آزاده زنجان زنجان 25 784 TRUE
367 4284609513 امیرحسین یوسفیه نصرت اله مرد 1335/01/01 جانباز، آزاده زنجان زنجان 20 199 TRUE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم